Bij de aanleg van een drainagesysteem kan uit twee verschillende type machines worden gekozen. Een machine waarbij de drain in een sleuf in de bodem wordt gelegd (kettingmachine) en een machine die de drain zonder een sleuf te graven in de bodem legt (sleuflozemachine). De methode die de voorkeur verkiest is afhankelijk van een aantal factoren. 

Kettingmachine

Een kettingmachine heeft in een aantal gevallen de voorkeur boven een sleufloze machine:

  • Bij slecht waterdoorlatende lagen in de ondergrond. Deze lagen worden door de machine doorbroken en de sleuf wordt hierna met goed gemengd materiaal opgevuld. De sleuf vervult dan een belangrijke functie bij de afvoer van water.
  • Als er wordt gedraineerd in een slappe ongerijpte ondergrond. De ontgraven grond kan dan enigszins opdrogen.
  • Indien de sleuf opgevuld moet worden met grove goeddoorlatende materialen zoals grind, drainagezand of polystyreenkorrels (piepschuim). De drainerende werking neemt hierdoor toe.

Een nadeel van een kettingmachine zijn de “littekens “die achterblijven in grasland. Dit is vooral hinderlijk als de drainagesleuven dwars op de bewerkingsrichting liggen.

Sleufloze machine

De drainagebuis wordt door middel van een V-vormig mes aangebracht. Dit mes tilt de grond c.a. 20 cm omhoog. Gelijktijdig wordt de drainagebuis geplaatst waarna de grond weer op de buis wordt gelegd. Doordat de grond wordt opgelicht en niet samengeperst (zoals bij een woelpoot) treedt er minder versmering op. Dit heeft als gevolg dat de grond beter ontwaterd. 

De voordelen van een sleufloze machine zijn:

  • Drainage kan op grasland worden aangelegd zonder veel beschadiging van de graszode.
  • De oplichting van de bodem blijkt zelfs een blijvende verbetering van de toestroom van water te zijn.
  • Grondlagen worden niet gemengd en hierdoor blijft de structuur van de grond intact.