Barth Drainage heeft door de combinatie van ruim 60 jaar praktijkervaring en eigen machinebouw veel kennis van drainage. De afgelopen jaren hebben wij ons ook gespecialiseerd in onderwaterdrainage en hiervoor een machine ontwikkeld.

Het probleem in de veenweidegebieden is de inklinking van het veen en de waterkwaliteit. Om verdere peilverlaging te voorkomen kan er onderwaterdrainage worden toegepast. Hierdoor kan de landbouwkundige functie behouden blijven en wordt toch de inklinking geremd.

De voordelen

Doel van het project is de grondwaterstand in de percelen zo te sturen dat de bodemdaling sterk vermindert, de waterkwaliteit wordt verbeterd, de uitstoot van broeikassen wordt verminderd, wordt geanticipeerd op klimaatverandering en het flexibele peilbeheer wordt ingepast in het operationele peilbeheer en de agrarische bedrijfsvoering.

Hoe wordt onderwaterdrainage aangelegd?

Normale drainmachines wegen 25 tot 35 ton. Deze speciaal voor OWD ontworpen machine weegt nog geen 8 ton. Hiervan hebben we er inmiddels twee tot onze beschikking. Ondanks dit geringe gewicht voldoet hij aan alle eisen die aan draineermachines worden gesteld. Hij is uitgerust met een lasersysteem voor zowel de diepte als voor het rechtrijden. Hierdoor worden de drains zeer nauwkeurig geïnstalleerd (op 1 cm nauwkeurig). Door de speciaal ontworpen achterbouw blijft de drain zelfs in moeilijke omstandigheden op de juiste diepte. Doordat hij is uitgevoerd met rupsen wordt geen structuurschade gereden aan de ondergrond. Door de halve V wordt het gras minimaal beschadigd en is er een minder grote kans dat de ploeg ergens achter blijft hangen. Bij het terugrijden wordt er over het opstaande stukje gras gereden, zodat het perceel weer vlak wordt achtergelaten. Indien gewenst kan er voor registratie een GPS-systeem op de machine worden gemonteerd.